Wednesday, May 16, 2007

Què s'ha d'aprendre de les TIC a l'escola?

Cal que a les escoles aprenguem de les TIC, amb les TIC i per a les TIC i deixem de banda enfocaments només tecnològics i instrumentals per avançar cap a la integració curricular d'aquestes. Així doncs, l'aprenentatge de les TIC s'ha d'incorporar transversalment a la pràctica de totes les matèries en lloc de tractar-lo separadament com una disciplina pròpia.
No es tracta, doncs , de fer informàtica, ni tan sols de fer activitats amb eines informàtiques sinó incorporar l'ús d'aquestes eines a les activitats curriculars.
Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn.
En aquest context, el repte és ensenyar a aprendre.

Thursday, May 3, 2007

Noves tecnologies a l'aula

El canvi de segle ens ha agafat als professors a contracorrent: un món inundat per les tecnologies de la informació i la comunicació ens obliga a canviar els nostres plantejaments docents. Però ens trobem com a nàufrags en una illa a la que no pensàvem anar, i de la que no podem escapar. Cal afrontar la realitat: no és possible continuar donant classe oblidant aquestes tecnologies.
Però els mestres tendim a buscar models, a aprendre més per modelització que per experimentació, exactament al revés que els nostres alumnes, que s'avorreixen dels models i prefereixen experimentar i jugar directament. Per això ells estan més preparats per a sobreviure en aquest món tecnològic. Què podem fer? Utilitzar la imaginació més que no pas centrar-nos en el coneixement dels equips o programes.
Antonio R. Bartolomé