Wednesday, April 2, 2008

Bones pràctiques docents amb suport TIC

La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge descriu la construcció del coneixement com un procés complex de relacions que s’estableixen entre tres elements: l’alumne , el contingut i el professor. L’alumne és el protagonista de l’aprenentatge que s‘apropia dels sabers culturals elaborant una versió pròpia i personal d’aquests, és a dir que la seva activitat mental és constructiva. El professor és el guia, orientador que ajuda a l’alumne a construir significats sobre tot el que aprèn i donar-li sentit. Finalment els continguts són els sabers elaborats i estructurats culturalment que són objecte d’aprenentatge.
En el procés d’E-A, alumne, professor i contingut s’influeixen mútuament és per això que parlem de “triangle interactiu” com a nucli bàsic del procés, y com a unitat mínima significativa per a l’anàlisi d’aquests processos. Es considera doncs que l’aprenentatge és un procés de canvi intern en les representacions mentals de l’alumne sobre els continguts , i que la dinàmica d’aquest procés de canvi, no es pot entendre separadament de la dinàmica dels processos comunicatius , de interacció , de suport i d’ ajustament de l’ajuda.

Aquesta manera d’entendre els processos d’ensenyament aprenentatge basats en el suport de les TIC farà que ens fixem en alguns aspectes especialment rellevants per a valorar la qualitat com poden ser la interactivitat o l’ajustament de l’ajuda.
La interacció entre alumne y professor és fonamental , ja que l’ajuda que ofereix el professor facilita la construcció dels nous coneixements, es tracta d’una adaptació dinàmica, contextual... aquesta ajuda cal que s’ajusti al llarg de tot el procés d’ensenyament- aprenentatge. Altres elements importants seran el sentit que té per a l’alumne aprendre aquell contingut o la motivació que pot mostrar davant dels aprenentatges...

Una bona practica docent amb suport TIC doncs és aquella que es dóna en un context que facilita i promou les condicions per a que el professor pugui oferir l’ajuda ajustada als seus alumnes, aquí el paper de les TIC es oferir recursos y permetre que el professor pugui seguir de manera continuada el procés d’aprenentatge de l’alumne i oferir ajudes dinàmiques, sensibles i contingents a aquest procés.